cat30377_img884457646.jpg

פרק 13: יהודה

יהודה בן ה-29 נולד למשפחה מ"הפלג הירושלמי" שנחשב בין הזרמים החרדיים השמרנים והקיצוניים ביותר. כתלמיד ב"חיידר" חווה התעללות ובעקבות חווית נטישה מצא את עצמו על המסלול המהיר להתמכרות ולאבדון. כיצד ניצל? איך שמר בכל זאת על האמונה?
  • 58 דקות
מכורים
פרק 13: יהודה

: מגישים: אורי ואילן, עריכה: דניאל מאורר

כתובת פניות לאורי ואילן: mechurim.pod@gmail.com