cat14435_img957944965.jpg

אהבה ממסך ראשון: חלק 3

כעת נוסיף את הכלכלה לתמונה: רכישה של מוצרים מסוימים הפכה לדרך מרכזית לביטוי רגשות אהבה. מי שמרוויח מהמסחור הזה הן היצרניות. נלמד את הרציונל לצימוד של מוצרים מסוימים לבין אהבה ורומנטיקה - רומנטיזציה של סחורות. בהקשר הרומנטי, נשאל שאלות גם בנוגע להפיכת עצמנו למוצר בשוק. נסיים בניסיון להגדיר את הפער בין התכנים לבין המציאות ובתהייה בנוגע להשלכותיו של פער זה. עם דוקטור שירי רזניק
  • 46 דקות
המעבדה
אהבה ממסך ראשון: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור שירי רזניק
תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן
טכנאי השידור: אלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ