cat12273_img794428161.jpg

אותיות ומופתים: חלק 3

נלמד על צורות כתב נוספות ועל סוג הקשר שביניהן לבין ההירוגליפים, הדמיון והשוני. נבחין שוב בחשיבותה של הדת בתקופה המדוברת, שכן השפיעה באופנים משמעותיים על התפתחות של צורות כתב נוספות. עם פרופסור אורלי גולדווסר
  • 50 דקות
המעבדה
אותיות ומופתים: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור אורלי גולדווסר
תחקיר: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ