cat15413_img915324281.jpg

אחריות היצרן המורחבת: חלק 1

הדמות הראשית בסדרת פרקים זו היא פסולת. הפסולת שלנו מגוונת והמרחב הציבורי מתוכנן כך שלא נפגוש בה. נלמד על כמויות הפסולת ועל השפעתן על הסביבה ועלינו, על תהליכים כימיים שמתרחשים בפסולת ועל מספר גישות שפותחו כדי להתמודד עם הבעיות שיוצרת הפסולת. עם דוקטור גלעד אוסטרובסקי
  • 49 דקות
המעבדה
אחריות היצרן המורחבת: חלק 1

חוקר אורח: דוקטור גלעד אוסטרובסקי
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאים באולפן: דרור רוטשטיין ואלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ