cat15710_img708033447.jpg

אל המצפה: חלק 1

נלמד מהי אנתרופולוגיה חברתית ואת אופני המחקר של יחסי פרט ומדינה וקבוצות ומדינה. במסגרת זו נתמקד במצפה רמון ובתהליכי הג'נטריפיקציה שמתרחשים בה ב-20 השנים האחרונות. נגדיר מושגי בסיס ונחשוב על חלופות למושג פריפריה. עם דוקטור ריינה רעות בנדריהם
  • 46 דקות
המעבדה
אל המצפה: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור ריינה רעות בנדריהם
תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן
טכנאית באולפן: חן עוז
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ