cat10870_img901406737.jpg
צילום: gettyimages

אמנותה: חלק 3

סקירה היסטורית בזמן מלמדת שייצוגי הזקנה באמנות השתנו במשך השנים, וזאת משום שהיחס החברתי לזקנה השתנה. בפרק הזה נוסיף את מרכיב המגדר ונבחן כיצד הוא משפיע על היחס לזקנה ועל אופניי הייצוג שלה. נלמד על אמנות ישראלית נשית שעוסקת בזקנה של נשים. עם דוקטור טל דקל
  • 48 דקות
המעבדה
אמנותה: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור טל דקל, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ