cat13135_img831292405.jpg
צילום: gettyimages

בין לאוּמנות לאומנות: חלק 1

נלמד על האופנים המשתנים שבהם חוקר תחום תולדות האומנות את האומנות. נלמד גם על ההשפעה של מיקום מוקד המחקר על מושא המחקר. נעסוק במודרניזם ובמאפייניו הבולטים: הפשטה ולאומנות. נסיים בהכרות עם התקופה האומנותית שהגיעה מיד אחר כך: הפוסט מודרניזם. עם דוקטור מרב ירושלמי
  • 54 דקות
המעבדה
בין לאוּמנות לאומנות: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור מרב ירושלמי
תחקירנית: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ