cat19044_img844702193.jpg

דירה להשכיר: חלק 4

למדנו שהזכות לדיור היא זכות בסיסית. למדנו שיש הרבה מודלים שבהם אפשר לממש אותה. בפרק הרביעי נוסיף מורכבות לתמונת הדיור בהיכרות עם המושגים הפרדה, הדרה, רגולציה תכנונית, איזור מכיל ועוד. עם דוקטור אורה בלום
  • 45 דקות
המעבדה
דירה להשכיר: חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור אורה בלום

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאים באולפן: בוריס פרבר, דימה קרנצוב וצביקה בשבקין

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ