cat19296_img164548839.jpg

הזכות לחינוך: חלק 3

את הפרק השלישי נייחד להשתתפות בני ובנות נוער בישראל במסגרת מועצות נוער. נלמד מודלים של השתתפות בקבלת החלטות, נכיר את המחסומים להשתתפות ונגלה שהם ממוקמים בנקודות שונות אלה מאלה בזירה המשפטית-חינוכית. נשאל אילו תנאים, אילו מיומנויות ואיזה סוג של תיווך נחוצים כדי שילדות וילדים באמת יוכלו להשתתף בתהליכי קבלת החלטות, ואילו השפעות יש להשתתפות זו או להעדרה על חייהם הבוגרים. עם דוקטור לטם פרי חזן
  • 54 דקות
המעבדה
הזכות לחינוך: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור לטם פרי חזן

תחקיר: יובל אונגר

טכנאי באולפן: אוסקר טרדלר 

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ