cat19294_img285719237.jpg

הזכות לחינוך: חלק 5

את הפרק החמישי נייחד לתופעת האפליה, תופעה חברתית בעלת היבטים משפטיים, הסותרת את אחד מיסודות החינוך שהצגנו בפרקים הקודמים. נלמד את ביטויה החינוכיים של האפליה שבין מזרחים ואשכנזים בקהילה החרדית בישראל, את ניסיונותיהם של מוסדות המדינה לטפל באפליה זו, ונכיר גישות נוספות המנסות לספק פתרון ולהפחית את האפליה. עם דוקטור לטם פרי חזן
  • 43 דקות
המעבדה
הזכות לחינוך: חלק 5

חוקרת אורחת: דוקטור לטם פרי חזן

תחקיר: יובל אונגר

טכנאי באולפן: אוסקר טרדלר 

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ