cat17776_img392409186.jpg

התפתחות עוברית: חלק 4

תהליכי התפתחות מתרחשים במשך כל חיינו, גם אחרי סיומו של תהליך התפתחות העובר. אחד הגורמים שמלמדים אותנו על כך הוא קיומן של רקמות המתחדשות באופן מתמיד בגופנו. תהליך ההתחדשות מתבצע בעזרת תאי גזע, והם המוקד בפרק זה. עם פרופסור בני שילה
  • 43 דקות
המעבדה
התפתחות עוברית: חלק 4

חוקר אורח: פרופסור בני שילה

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ