cat23529_img218465121.jpg

ואן גוך בין יבשות: חלק 3

נדבר על השפעת ואן גוך על ציירי ההתיישבות החקלאית בארץ. נציג ואריאציה על ואן גוך כמבחן להתקבלות אומנותית כפי שהתבטאה בתערוכה התל אביבית. עם סיגל גליל
  • 41 דקות
המעבדה
ואן גוך בין יבשות: חלק 3