cat23980_img489125692.jpg

חינוך למתמטיקה: חלק 2

האם יש שיטה אחת טובה ללמד מתמטיקה? נלמד על גישת הקונסטרוקטיביזם והלומד במרכז - התאמה אישית. יתרונות וחסרונות של ספרי לימוד , מול עבודה עם כלים טכנולוגיים. עם ד"ר שי אולשר
  • 38 דקות
המעבדה
חינוך למתמטיקה: חלק 2