cat14311_img329459470.jpg

טורפי על ימיים: חלק 1

הים התיכון הוא מערכת ימית מורכבת, שמחולקת בעצמה לתת מערכות. נלמד על מערכת הים התיכון המזרחי, על החיים שבה, על מארג המזון ונבין את ההבדלים בין מחקרים קצרי טווח וארוכי טווח בכל הקשור למערכות אקולוגיות. עם דוקטור אביעד שיינין
  • 45 דקות
המעבדה
טורפי על ימיים: חלק 1

חוקר אורח: דוקטור אביעד שיינין
תחקיר: איה חיות ואביטל שוסהיים כהן
טכנאי השידור: מיכאל אולשבנג
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ