cat16029_img551480783.jpg

כלכלה של סכסוכים: חלק 3

סכסוכים משפיעים על היחסים בין קבוצות, וגם על היחסים בתוך כל קבוצה. את הפרק השלישי נייחד לשאלת ההשפעה של גורמים כלכליים בסכסוך הישראלי-פלסטיני על היחסים בתוך הקבוצה הפלסטינית ועל הפרט בקבוצה. נבחן את שוק העבודה בעסקים מעורבים בתקופת האינתיפאדה השנייה. לבסוף נשאל כיצד נתונים אלה יכולים לסייע בגיבוש מדיניות שתפחית את המחיר, לפחות זה הכלכלי, שמשלמים פרטים בסכסוך. עם דוקטור סאמי מיעארי
  • 47 דקות
המעבדה
כלכלה של סכסוכים: חלק 3

חוקר אורח: דוקטור סאמי מיעארי
תחקיר: איה חיות
טכנאיות באולפן: אלה ניידיונוב וחן עוז
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ