cat10577_img956467810.jpg

לא כוחות: חלק 3

נלמד על הקשר בין מידת הדתיות של אדם לבין התנהגות אלימה, וגם על אלימות ברשת וההתמודדות ההורית עם מקרים מהסוג הזה. שני נושאים שיש לנו הרבה הנחות לגביהם, אז כדאי לאשש או להפריך אותן לאור הנתונים שנאספים במחקרים. עם פרופסור מונא חורי כסאברי
  • 39 דקות
המעבדה
לא כוחות: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור מונא חורי כסאברי, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ