cat14985_img471020880.jpg

מעבר לצדק: חלק 7

מקרה בוחן שלישי: שעבודם של אפריקנים ביבשות אמריקה. נמשיך ללמוד את מעמדה של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית במאה ה-20 רוויית המאורעות, שגרמו לרבים לעסוק בשאלת היחסים שבין מדינה ואזרח. נכיר את המאמר "ההצדקה לפיצויים" ונלמד על ניסיונות עכשוויים להשגת צדק באמצעים חלופיים - ניסיונות שמתרחשים במקומות שבהם הממסד לא נוקט בצעדים. עם דוקטור יעל שטרנהל וג'סיקה נבו
  • 46 דקות
המעבדה
מעבר לצדק: חלק 7

חוקרות אורחות: דוקטור רות אמיר וג'סיקה נבו
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאי השידור: מיכאל אולשבנג
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ