cat12090_img930479568.jpg

מתכון לסכסוך: חלק 1

נלמד על סכסוכים עיקשים ואלימים בין קבוצות מהזווית הפסיכולוגית, הרגשית - זווית שמשרטטת עבורנו תמונה מורכבת, שמשקפת את ההיבטים המורכבים בסכסוך. סכסוך הוא מצב של אי הסכמה שיש לו השלכות בפועל על הרצון של כל צד להשיג יעדים לא תואמים. לסכסוך השלכות רבות, ובהן השפעה על הלכי הרוח והתפישות שנוצרים בקבוצות שמשתתפות בסכסוך, וככל שהסכסוך ארוך יותר השפעתו עוצמתית יותר. עם דוקטור נמרוד רוזלר
  • 49 דקות
המעבדה
מתכון לסכסוך: חלק 1

חוקר אורח: דוקטור נמרוד רוזלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ