cat12091_img453818888.jpg

מתכון לסכסוך: חלק 2

נמשיך ללמוד על סכסוכים עיקשים ואלימים בין קבוצות, נבדוק כיצד משפיעים רגשות שונים על המוכנות של צדדים לסכסוך להתפשר ולהידבר זה עם זה. נבחן את תפישת הכיבוש ביחס למוכנות ליישב סכסוכים, נבחן את רגש האמפתיה והשפעתו על יישוב סכסוכים. מה גורם לנו לרצות להפחית סבל בקרב הצד השני? מה גורם לנו לרצות להגיע להסכמה? עם דוקטור נמרוד רוזלר
  • 45 דקות
המעבדה
מתכון לסכסוך: חלק 2

חוקר אורח: דוקטור נמרוד רוזלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ