cat15522_img746916388.jpg

המוזיקלי שבמאבק הפן-אפריקני: חלק 2

נמשיך ללמוד את רעיון הפן אפריקניזם, שמכיל מתחים רבים. נלמד כמה ממתחים אלה, כיצד התמודדו איתם מנהיגי התנועה בעלי דעות שונות אלה מאלה וכיצד מתחים אלה באו לביטוי בזהות המוזיקלית של קבוצות אתניות אפריקניות מגוונות וביחסים המוזיקליים שבין שחורים ללבנים. עם יאיר השחר
  • 46 דקות
המעבדה
המוזיקלי שבמאבק הפן-אפריקני: חלק 2

חוקר אורח: יאיר השחר

תחקיר: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: דרור רוטשטיין

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ