cat13430_img345686152.jpg

שעונים ביולוגיים: חלק 2

בפרק הזה נתמקד בשעון הביולוגי שבאדם: מיקומו ונלמד כיצד התגלה. נשאל מה נכנס בתחום אחריותו של השעון הביולוגי וכיצד אחריותו זו מושפעת מאורח החיים העכשווי, הכולל עבודה במשמרות, טיסות בין אזורים מרוחקים בעולם, שימוש באור מלאכותי ומזגנים. נבחין בין טיפוסי בוקר לטיפוסי ערב ונלמד כיצד רותמת הרפואה את הבנת השעון הביולוגי למטרת ייעול הטיפול במחלות. עם פרופסור נגה קרונפלד שור
  • 48 דקות
המעבדה
שעונים ביולוגיים: חלק 2

חוקרת אורחת: פרופסור נגה קרונפלד שור
תחקיר: יובל אונגר
טכנאיי השידור: רועי קנטן, תמיר צוברי
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ