cat11762_img536870190.jpg

2018: אודיסאה בחלל - חלק 11

נתמקד בחלקו השלישי של הסרט, שנמשך בסך הכל 15 דקות. נבחן את הקשר של חלק זה לסצינות הפתיחה, נבחן גם כאן את השפה הקולנועית ומסריה, ונחשוב על פרשנויות אפשריות לסוף המעורפל. עם ד"ר שי בידרמן
  • 49 דקות
המעבדה
2018: אודיסאה בחלל - חלק 11

חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודוקטור שי בידרמן, ביצוע טכני: שרון לרנר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ