cat25271_img874417058.jpg
אריה אלואיל

המושבה היוונית

קריאה ב-"על התשועות" של הרב סולובייצ'יק / על התרבות כמכוננת חברה בעין היוונית / יהודים במושבה היוונית: סיפור לחג / שירה לחנוכה
  • 35 דקות
התבודדות
המושבה היוונית

: עורך: נדב הלפרין