cat24714_img97124655.jpg

רהב - דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים

על השנים 1970-1973 שקדמו למלחמה ולמשא ומתן הכושל שהתנהל בין ישראל ומצרים בתיווכה של ארה"ב. הפרק עקב אחר ספרו של פרופ' יואב גלבר שטוען בספרו כי לא ניתן היה למנוע את המלחמה מפני שנשיא מצרים לא יכול היה להתחיל במשא ומתן לשלום בלי שיביא לעמו ניצחון אפילו ניצחון מדומה.
  • 53 דקות
הסכת עולמי עם יצחק נוי - השעה התיעודית
רהב - דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים

השתתפו:

פרופ' יואב גלבר, אוניברסיטת חיפה
פרופ' חגי צורף, ארכיון המדינה
ד"ר מאיר בוימפלד, חוקר מלחמת יום הכיפורים