t
חייל חרדי
צילום: דיוויד כהן, פלאש 90

המבקר: מערכת הביטחון לא עמדה ביעדי גיוס החרדים בשנים 2016-2013

מהדוח של השופט בדימוס יוסף שפירא עולה כי נמצאו ליקויים גם במנגנון הפיקוח והאכיפה המיועד לתלמידי ישיבות דחויי שירות. המבקר: הממשלה פגעה בעמידה ביעדי הגיוס שהיא עצמה קבעה
כרמלה מנשה
14 במרץ 2018
16:00

מערכת הביטחון לא עמדה ביעדי גיוס חרדים לצה"ל, שקבעה הממשלה, בשנים 2016-2013 - כך קובע דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום (רביעי). עוד עולה מהדוח כי הפער בין היקפי הגיוס בפועל של תלמידי ישיבות לצה"ל, ובין יעדי הגיוס, גדל פי שמונה בערך במהלך שלוש שנים אלו.

בשנת 2013 עמד הפער על 1.4% לעומת  11% בשנת 2016. בשנה זו עמד יעד גיוס החרדים על 3,200, אך 2,850 חרדים בלבד גויסו.

האזינו למשדר המיוחד בתכנית "צבע הכסף" על דוח המבקר:

בינואר 2016 הקימה הממשלה צוות בין-משרדי לנושא קידום העמידה ביעדי הגיוס של תלמידי ישיבות. בחוק נקבע כי שר הביטחון יגבש הצעת החלטה לתכנית לקידום העמידה ביעדי גיוס תלמידי ישיבות על פי תכנית שיגיש לו הצוות, ויביאה לאישור הממשלה בתוך 40 ימים מיום הגשת התכנית.

מבקר המדינה קובע כי למרות קביעה זו, שר הביטחון הביא הצעת החלטה לאישור הממשלה רק בפברואר 2017. עוד קובע המבקר, שבמועד סיום הביקורת הממשלה טרם דנה בתכנית, ויש בכך כדי לפגוע בעמידה ביעדי הגיוס שהיא עצמה קבעה.

חייל חרדי בכותל, לצד מתפלל חרדי (גרשון אלינסון, פלאש 90)

ליקויים נמצאו גם במנגנון הפיקוח והאכיפה שתפקידו מעקב אחר תלמידי ישיבות דחויי שירות, כדי לדייס את מי שאינו לומד בישיבה. אף שכבר בשנת 2015 החל צה"ל לקיים דיונים בדבר הקמת מנהלת תלמידי ישיבות שתשמש כגורם המטכ"לי המתכלל בנושא שילוב תלמידי ישיבות בצה"ל, ועל אף החלטת ראש אכ"א כי מינהלה זו תקום בינואר 2017, במועד סיום הביקורת היא טרם הוקמה.

בספטמבר האחרון קבע הרכב מורחב של תשעה שופטים בבג"ץ כי הסדר הגיוס שנקבע ב-2015 כדי להעניק פטור משירות בצה"ל לצעירים חרדים - אינו חוקתי בשל פגיעה בעיקרון שוויון. ההסדר, שהחזיק מעמד שנתיים בלבד, בוטל, והשופטים הורו לממשלה לנסח חוק חלופי בתוך שנה - אז ייכנס הביטול לתוקפו.

שמונה מתשעת שופטי ההרכב, בראשות הנשיאה לשעבר מרים נאור, פסקו כי יש לבטל את הסדר הגיוס החדש באופן מיידי. השופט נעם סולברג, שנותר בדעת מיעוט, פסק שיש לאפשר למערכת הביטחון להתארגן לקראת ביטול ההסדר. שופטי הרוב פסקו כי הסדר הגיוס פוגע בשוויון בצורה עמוקה ובאופן שפוגע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו' וטענו כי הוא כבר נכשל במבחן המידתיות.

העתירה לבג"ץ הוגשה לפני יותר משלוש שנים, לאחר שהכנסת הקודמת אישרה את התיקון לחוק שירות הביטחון. התיקון העניק פטור מגיוס לתלמידי ישיבות שמלאו להם 18 בעת חקיקתו אך קבע שהחל מקיץ 2017 תלמידי ישיבה בני 21 יחויבו להתגייס או להתנדב לשירות לאומי. לאחר הבחירות האחרונות שונה התיקון כך שתקופת ההסתגלות הוארכה לשלוש שנים ובמהלכה לא חלה חובת גיוס על בני הישיבות.

תגיות:
חרדים