t

מיהם המגישים בטלוויזיה?

שאלות ותשובות | טלוויזיה

מיכל רבינוביץ' מגישה את המהדורה המרכזית בטלוויזיה, ורומי נוימרק מגישה את מהדורת הלילה. מגישים נוספים הם: דב גיל-הר, מיכל רשף ועוד רבים וטובים, רבות וטובות.