Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:51:57
עלייתם של הטייקונים בארה"ב החל מהמאה ה-19 ועד ימינו, והשינויים בחברה שהם מביאים להם באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשות ונטילת סיכונים

}