-

"אתה תמצא את עצמך באדמה": מה קורה ברעננה?

איך קשור האיום של חבר מועצת העיר רעננה לפרויקט בנייה של העירייה, ולמה אורן אהרוני הביא מעדר לצילומים? • פרק חדש של "ארץ עיר"
אורן אהרוני
11 ביולי 2022
15:54
עודכן ב 23:22

"אתה תמצא את עצמך באדמה": איך קשור האיום הזה של חבר מועצת העיר רעננה לפרויקט נדל"ני של העירייה ולמה אורן אהרוני הביא מעדר לצילומים? פרק חדש של "ארץ עיר", שודר היום (שני) בחדשות הערב בכאן 11. 

תגובת עיריית רעננה

החובה להימנע מניגוד עניינים היא חובה המוטלת על כל חבר ועדה מקומית מכח הדין וחובה עליו להצהיר בפורום ובמועד המתאים על כל הזיקות, ככל שקיימות.

כל טענה בנושא ניגוד עניינים נבחנת בקפידה על בסיס כל העובדות שנפרסות בפני הייעוץ המשפטי ועל פי הוראות החוקים הרלוונטיים והנחיות הרגולטורים בנושא.

בנושא תרומות של עד 5,000 ₪ ובמסגרת חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה נקבע כי ככלל, אין מקום לקביעת מגבלות בתחום ניגוד עניינים בגין קבלת תרומות בגובה זה (עד 5,000 ₪).

בנושא הטענה על הצבעתו של גולדמן בנושא העמותה- לא מצאנו החלטה שהיה מעורב בה במסגרת ועדת תכנון ומכל מקום על פי העובדות שבידינו לא נמצא חשש לניגוד עניינים.

מטעמו של חיים גולדמן נמסר

צר לי שחברים באופוזיציה אשר פועלים ממניעים אישיים בכל דרך לפגוע בעיר, שאינם תורמים ואינם עושים דבר לטובת הציבור, פרט מלנסות ולעורר פרובוקציות תוך שימוש בכלי העתיק של הוצאת דברים מהקשרם, והחלפת הזירה הפוליטית הציבורית בה אין להם כל השפעה ממשית ובוודאי שום עשייה.

ולגופם של דברים, בעניין הנוגע להקצאת קרקע לבניית בית ספר חורב, אני איש ציבור המחבר ומייצג את כל הזרמים בציבור הדתי בעיר על כל גווניו. הציבור החרדי ברעננה סובל מקיפוח מתמשך ומשמעותי בכל הנוגע להקצאת משאבים. תמיכתי בהקצאת קרקע לבית הספר נתמכה בחוות דעת משפטית אשר הועברה לבחינת היועצת המשפטית של העירייה. הצבעתי בנושא נעשתה בגלוי ובראש חוצות, וללא ניגוד עניינים כלשהו ובאישור היועצת המשפטית לעירייה שנכחה בהצבעה וגם אישרה אותה.

לסיכום אומר, שאני איש ציבור בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו אשר מחוייב לקידום ושיפור העיר רעננה למען כל תושביה ובמסגרת זו אמשיך להקדיש את זמני למען קידום העיר והדאגה לרווחת תושביה.

 

תגובת מועצת אבן יהודה

פנייתכם מהווה חוליה נוספת במערכה תקשורתית ופוליטית שמנהלים גורמים עסקיים פרטיים כנגד המועצה המקומית אבן יהודה בתקופה האחרונה, הנובעת כל כולה מרצונם לבצע תכנון של מתחם מקרקעין המכונה ״מתחם 5״ הממוקם במרכז הישוב, מתחם העתיד לכלול על פי תוכנית המתאר היישובית שטחי ציבור נרחבים כדוגמת פארק יישובי, וכן מבני ציבור.

1 .מדוע הצביע ראש העיר בהצבעה שקשורה לנכסיו הפרטיים? תשובת המועצה: כל עבודות המטה המקדמיות, הבדיקה המקצועית שהתבצעה ע"י שמאי חיצוני והדיון שהתנהל במליאת המועצה עסקו רובם ככולם בשכונת בן גוריון בלבד. בזמן ישיבת המועצה, ראש המועצה לא נתן את דעתו כי מדובר בהחלטה רוחבית הכוללת את שכונת מכבי, אחרת לא היה לוקח חלק בישיבה. מיד למחרת בבוקר הודיע ראש המועצה ליועמ"ש המועצה ולמנכ"ל המועצה על הטעות שנעשתה מצידו בתום לב והוחלט לבטל את הישיבה שבה נכח ראש המועצה ולקיים ישיבה חוזרת ללא נוכחותו ובניהול סגן ראש המועצה, וכך היה. באשר לטענה המופרכת אודות ״ניגוד עניינים״ שקיים לראש המועצה בכל הנוגע להצבעה אחרת שהתקיימה במליאת המועצה בה אושר תקציב לתכנון מתחם 5 האמור )ביחד עם מתחם נוסף(, אותו רוצים היזמים לתכנן בעצמם, מדובר בטענה הזויה, אשר אין לה כל בסיס. טענה זו הועלתה גם בפני הוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים, תגובות ראש המועצה והיועצת המשפטית של המועצה המפריכות את הנטען נשלחו זה מכבר לוועדה, ודומה כי עצם העובדה שלא היה המשך לדברים פרט לפנייתכם זו, מדברת בעדה. נראה כי היזמים ״התאהבו״ בטענת ״ניגוד העניינים״ ובלי כל הבחנה או הצדקה מפריחים אותה לחלל האוויר, בתקווה כי גורם זה או אחר ישעה לה.

2 .חברי המועצה הצביעו בעד פטור מלא לאחר שהשתכנעו ע"י היועצת המשפטית שבמידה והיזם ישנה את תוכניותיו, הם יוכלו להעלות את התשלום ל-%50 .לאחר בדיקה עם הרשות להתחדשות עירונית, אין היתכנות חוקית לשנות את החלטת המועצה. כלומר, ברגע שהחליטו על %0 זה מה שקובע. מדוע נאמר לחברי המועצה דבר כזה מבלי לבדוק מול הרשות להתחדשות עירונית? תשובת המועצה: הנטען בבקשתכם לתגובה )את הכתבה טרם זכו גורמי המועצה לראות( אינו מדויק עובדתית- החלטת מליאת המועצה הייתה סופית והיא אכן אינה ניתנת לשינוי. בוודאי שהחלטת המועצה אינה תלויה כנטען ברצונו של היזם או בתוכניותיו. לפיכך, נדייק את הדברים, תוך מתן הרקע החוקי אשר לאור נוסח שאלותיכם סביר כי לא הוצג בפניכם- מדובר בדבר חקיקה חדש, אשר קובע כי בהתקיים מספר תנאים, רשות מקומית רשאית לקבוע כי שיעור היטל ההשבחה שיגבה בגין תוכנית פינוי בינוי יהיה שונה מברירת המחדל )החדשה( שנקבעה בחוק- %25 ,לאחר שנלקחו בחשבון שיקולים שונים, וביניהם צפיפות קיימת ועתידית של יחידות הדיור במקום, צורכי הפיתוח באותו אזור ועוד שיקולים ציבוריים. ההחלטה צריכה להתקבל מראש במטרה ליצור ודאות בכל הנוגע לשיעור היטל ההשבחה הצפוי בפרויקט פינוי בינוי, אך זאת תוך שמירה על צורכי הציבור והאינטרסים הציבוריים בכללותם. בתחומה של אבן יהודה, ישוב קטן במרכז הארץ, קיימים רק 2 מתחמי פינוי בינוי פוטנציאליים, אשר המועצה, כמו גם התושבים מעוניינים בקידומם. בפני מליאת המועצה עמדה דילמה- מחד הרצון לקדם את הפרויקטים, אך מאידך הרצון לשמור על הצביון הכפרי במרכז הישוב. בד בבד עם האמור, נדרש כמובן להבטיח קיומם של מבני ציבור ותשתיות מספקים לתושבים שיתווספו בפרויקט העתידי. בשים לב לאמור ביקשה מליאת המועצה להפחית ככל האפשר את הצפיפות הצפויה בפרויקט העתידי, תוך הנמכת מספר הקומות המתוכנן. בעבור זאת הייתה מליאת המועצה נכונה לוותר על היטל ההשבחה. אלא שתכנון המתחמים נמצא בראשיתו- התכנון באחד מהמתחמים טרם החל, בעוד שבמתחם השני התוכנית טרם נקלטה בוועדה המחוזית. במובן זה דווקא חברי המליאה עמדו בפני חוסר ודאות- כמה יחידות דיור יאושרו בסופו של דבר בפרוייקטים. אי לכך ביקשה מליאת המועצה לקבל החלטה לפיה ככל שבסופו של דבר תאושר תוכנית פינוי בינוי אשר תכלול כמות מסויימת של יחידות דיור- לא יגבה היטל השבחה בגין התוכנית. מאידך, אם בסופו של תאושר תוכנית פינוי בינוי אשר תאפשר מספר גבוה יותר של יחידות דיור- יגבה היטל השבחה של %50 ,גם בשל העובדה כי הצפיפות גדלה )ולא התקיים התנאי בגינו הסכימה מליאת המועצה לוותר על ההיטל( וגם בשל העובדה כי ממילא מספר גדול יותר של יחידות דיור יחייב את המועצה לבנות תשתיות ציבוריות נוספות, אשר יתמכו בדיירים הנוספים, ולצורך כך תזדקק לכספי היטל ההשבחה. ויובהר- ההחלטה שקיבלה מליאת המועצה קבעה מה יהיה שיעור היטל ההשבחה שיגבה בגין התוכנית בשים לב לכמות יחידות הדיור שיאושרו בה. החלטה זו הינה סופית, ואינה נתונה לשינוי, ותוצאתה הסופית תלויה בכמות יחידות הדיור שתאשר בסופו של דבר הוועדה המחוזית )ולא בשינוי דעתו של היזם או של המועצה עצמה(. החלטה זו יוצרת ודאות בהתאם לרציונל העומד מאחורי התיקון לחוק- הן ליזם והן למועצה, תוך שמירה על האינטרסים הציבוריים, אשר עמדו בבסיס ההחלטה. לבקשת חברי המליאה, היועצת המשפטית, אשר שהתה במועד הישיבה בארה״ב, הצטרפה לחלק מהישיבה בשיחה טלפונית, והשיבה לשאלות חברי המועצה. היועצת המשפטית סברה ועדיין סוברת, כי ההחלטה דלעיל עומדת בקנה אחד עם פרשנות הוראות התיקון לחוק- הן מבחינה לשונית והן מבחינה תכליתית. יחד עם זאת היועצת המשפטית הבהירה לחברי המועצה, כי מדובר בדבר חקיקה חדש, אשר ימים יגידו כיצד יפורש על ידי הערכאות המשפטיות המוסמכות. כך או אחרת, אנו סבורים, כי מקום בו תחליט ערכאה משפטית בעתיד כי ההחלטה לפיה אם תאושר בתוכנית פינוי בינוי כמות מסויימת של יחידות דיור שיעור היטל ההשבחה יהיה %0 ,ואם יאושר מספר גבוה יותר של יחידות דיור שיעור היטל ההשבחה יהיה %50 אינה תקינה, אזי כל ההחלטה בטלה, ולא רק חלקה. ככל שאכן כך יהיה, הרי שתשוב ותחול ברירת המחדל הקבועה בחוק לפיה יגבה היטל השבחה בשיעור של %25 בגין תוכניות הפינוי בינוי.

3 .מדוע המתינו ליום האחרון שבו צריך לתת תשובה כדי להצביע? תשובת המועצה: בנובמבר 2021 קיבלה ממשלת ישראל החלטה במסגרת חוק ההסדרים להעביר את האחריות לקביעת היטלי השבחה לרשויות המקומיות. על מנת לקבל החלטה בנושא היה צורך בביצוע עבודה מקצועית ובחינת המשמעויות על ידי גורמי מקצוע בהם מהנדס המועצה, גזבר המועצה, יועמ״ש המועצה, וכן שמאי חיצוני. מסמך מסכם שהכין מהנדס המועצה הועבר לחברי מליאת המועצה 10 ימים לפני ישיבת המועצה אשר תוכננה מראש להתקיים בסוף חודש אפריל.

4 .מה עמדתם של חברי המועצה ושל ראש המועצה עכשיו כשהם יודעים שהחלטתם היא סופית? תשובת המועצה: כפי שהוסבר לעיל החלטת מליאת המועצה כפי שהתקבלה בישיבה מיום 22.4.30 הינה החלטה סופית, כששיעור היטל ההשבחה יקבע בהתאם למספר יחידות הדיור אשר יקבע בתוכנית פינוי בינוי אשר תקבל תוקף. בהתאם, אין שינוי בעמדת חברי המועצה.

5 .מדוע באבן יהודה צריך לתת ליזם פטור מלא על חשבון התושבים? הכסף שיחסך ליזם לא יגיע לקופה הציבורית וסביר להניח שלא יוביל להוזלה במחירי הדירות. תשובת המועצה: ההחלטה לאשר ליזם %0 היטל השבחה במקרה בו התוכנית תצמצם את יחידות הדיור ואת הקומות, ותשמור על הצביון הכפרי של מרכז הישוב הינה החלטה שתיטיב עם הציבור בכללותה. יחד עם זאת, מקום בו התוכנית שתקבל תוקף תאפשר יותר יחידות דיור, ידרש היטל השבחה של %50 ,לצורך מימון התשתיות הציבוריות שכמות נוספת של יחידות דיור תדרוש. החלטה המועצה האמורה יוצרת ודאות בהתאם לרציונל העומד מאחורי התיקון לחוק- הן ליזם והן למועצה, תוך שמירה על האינטרסים הציבוריים, אשר עמדו בבסיס ההחלטה.