1920X1080 No Logo ימית
00:25:54
צה"ל מפנה את הסטודנטים, ביניהם גם צחי הנגבי, מהאנדרטה בעיר ללא התנגדות, בעוד יחידה מיוחדת של צה"ל מתכוננת לפרוץ אל הבונקר בו מתבצרים הרב כהנא ותומכיו

כתבתו של עופר טלר מתוך "יומן השבוע"

}