t

פרשת דרכים | שלח לך

פרשת שלח לך - רגע לפני הכניסה לארץ המובטחת משלחת המרגלים מוציאים דיבה מפילים את העם לבכיה של חינם, השלכות חטא המרגלים עצום לא רק לדור המדבר שנאלץ להמשיך להסתובב 40 שנה במדבר אלא עד דורנו. כיצד רעיונות המרכזים בפרשה מתורגמים למציאות שלנו היום בישראל 2017
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00