t

פרשת דרכים | כי תצא

פרשה מרתקת ואקלקטית המלאה מצוות כרימון. דין מלחמת מצווה, דין שתי נשים לגבר אחד, בן סורר ומורד בהוריו, מצוות השבת אבדה, מצוות שימת מעקה ושמירה על בטיחות החיים. התורה דנה ומציגה אספקטים רבים בהגדרת תחום בין אדם לחברו ודורשת חברה מתחשבת עם צדק חברתי גבוה, הקפדה על מקומו של הזולת והתחשבות באחר, האם אנו רואים את כל זה מתקיים בישראל כיום?
מערכת כאן
31 באוגוסט 2017
19:34